open
Upgrade to a better browser, please.

Science Fiction, Fantasy & Horror Publishers

Original Chinese publication

Original Chinese publication

Founded: Unknown
Founded by:
Location:
Titles/Circulation: 0
Links:


History

A generic "press" that serves as a stand-in for all works originally published in Chinese.


Works in the WWEnd Database

 2020
 2020
 2018
 2018
 2017
 2017
 2017
 2017
 2017
 2017
 2017
 2017
 2017
 2017
 2017
 2017
 2016
 2016
 2016
 2016
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2015
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2014
 2013
 2014
 2013
 2012
 2012
 2012
 2011
 2010
 2010
 2010
 2010
 2009
 2009
 2009
 2008
 2008
 2007
 2006
 2006
 2006
 2005
 2004
 2004
 2003
 2000
 1997
 1957
 1957
 1932
  

  


Authors Published

• Mo Xiang Tong Xiu  • Cixin Liu  • Yao Wang  • Qiufan Chen  • Rou Rou  •  Priest  • Meng Shi  • Jingfang Hao  • A Que  • Louis Cha  •  Shisi  • Shu Qingchun  • Kai-cheung Dung  • Yuexing Dai  • Jun Li  • Tong Zhonggui  • Guanzhong Chén   • Yukun Liu  • Fei Tang  • Jingbo Cheng  • Haihong Zhao  • Lai Ah